top of page
Search

กิจกรรม แจกเค้ก เนื่องในเดือน women month

บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป ได้จัดกิจกรรม เพื่อแสดงถึงความเท่าเทียม ในองค์กรณ์ โดย นาย วิภู สุปัญญาพินิจ เจ้าหน้าที่ ESG Manager เป็นผู้เริ่มดำเนินโครงการ เพื่อให้พนักงานในองค์กร ทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความเท่าเทียม โดยให้มีการแจกเค้กให้กันและกัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสานต่อตามนโยบายของบริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป ที่มีนโยบาย ห้ความเท่าเทียมในทุกเพศ ได้ทำงาน และโชว์ศักยภาพ ได้ในทุกตำแหน่งขององค์กรณ์


โดยมี ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า กรรมการ บริษัท ร่วมกิจกรรม เพื่อแจกเค้ก ให้พนักงานทุกระดับในองค์กร
ทั้งนี้ เราจะยังคง จัดการดำเนินงาน ภายใต้นโยบาย ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ โอกาส และความสำคัญกับพนักงานทุกระดับในองค์กรของเรา ได้แสดง และโชว์ประสิทธิภาพในการทำงานและ โอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงาน อย่างเท่าเทียม


8 views0 comments

Comments


bottom of page