top of page
ค้นหา

บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จัด MIDYEAR TOWNHALL ในตีม “Make Impossible Possible” จัดกิจกรรมอบรม สัมมนา

อัปเดตเมื่อ 10 พ.ย. 2566

ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า CEO บจก.เก้ามงคล กรุ๊ป และ นางสาวสุดากาญจน์ สุคนธ์พงศ์เผ่า CAO บจก.เก้ามงคล กรุ๊ป นำทีมจัดทำกิจกรรม MIDYEAR TOWNHALL ในตีม “ Make Impossible Possible ” การสัมมนา ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 จัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ โฮเทล กรุงเทพฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยงาน อบรม PDPA และ Anti-Corruption ร่วมระดมความคิด เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อบรมเพื่อนำไปปฎิบัติใช้ในการทำงานที่ดีขึ้น
MIDYEAR TOWNHALL ในตีม “ Make Impossible Possible ” เชิญ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Data Protection Officer: DPO ) บรรยายสัมมนาประจำปี หัวข้อ “PDPA in house training ” ต่อด้วย กิจกรรม Work Shop ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption) ในองค์กรอย่างยั่งยืน ในช่วงบ่าย ทีมบริหาร Update ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2 ให้กับผู้บริหารและพนักงาน แต่ละแผนก พร้อมทั้งประกาศพนักงานผลงานดีเด่นประจำครึ่งปี แจกแก้วน้ำรักษ์โลกให้กับพนักงาน เพื่อตอกย้ำให้พนักงานเกิดความตะหนักรู้เรื่องลดการใช้พลาสติก หลังจากอบรมสัมมนาต่อ มีกิจกรรมล่องเรือรับประทานมื้อเย็นร่วมกันภายในบริษัทฯ กิจกรรม MIDYEAR TOWNHALL ปีนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และความสนุกสนานในกิจกรรม
ดู 56 ครั้ง0 ความคิดเห็น

תגובות


bottom of page