top of page
ค้นหา

เก้ามงคลเก้าปันสุข ร่วมส่งต่อเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียน สู่น้องๆ ที่อยู่โรงเรียนใน พื้นที่จังหวัดนครปฐมดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า CEO บจก.เก้ามงคล กรุ๊ป นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เก้ามงคลกรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรมเก้ามงคล ก้าวปันสุข  ร่วมส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา  สานต่อนโยบาย ด้าน ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล
โครงการ  เก้ามงคล ก้าวปันสุข ได้มุ่งเน้นเรื่อง Social เป็นหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงในด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม ในกิจกรรม นี้ทีมงาน เก้ามงคล กรุ๊ป ร่วมส่งต่อ บริจาคอุปกรณ์ทางการศึกษา กีฬา และ มื้ออาหารกลางวัน นักเรียน โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา จังหวัดนครปฐม เมื่อวัน ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งความสุข และ มอบคุณภาพทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น แก่น้องๆ นักเรียนทุกท่านดู 32 ครั้ง1 ความคิดเห็น

1 Comment


ส่งต่อในพื้นที่ ดีเลยคับ

Like
bottom of page