top of page
ค้นหา

เก้ามงคล กรุ๊ป จัดประชุม Supplier day 2023 แสดงเจตจำนงการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสเป็นธรรม


            ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า CEO บจก.เก้ามงคล กรุ๊ป เป็นประธานเปิดการประชุม

“Supplier day 2023 :Kao Mongkol Supplier day ” ซึ่งจัดโดย เพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความโปร่งใส ของ เก้ามงคล อย่างถูกต้อง และสร้างความเข้าใจร่วมกันในการตรวจรับงาน กระบวนจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการแสดงเจตจำนงการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างโปร่งใสเป็นธรรม การไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนรับฟังเสียงจากคู่ค้า เพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของ

บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด ต่อไป
  โอกาสนี้ นางสาวอลินนันท์ แก้วทอง  Head Procurement ร่วมบรรยาย ในหัวข้อ “ นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง  หลักการคัดเลือกคู่ค้าและผู้ให้บริการ และนโยบาย Fair Trade ” และคณะ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้ส่งมอบสินค้าและบริการของ บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด  ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน  2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ 5 โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ ลาดพร้าว

บาย ยูเอชจี กรุงเทพมหานคร
ดู 61 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page