top of page
ค้นหา

เก้ามงคล กรุ๊ป เข้าร่วม Climate Care Forum 2023 : ลด-เพื่อ-โลก ( ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย )

บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด สมาชิก Climate Care Platform ได้รับเกียรติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมงาน Climate Care Forum 2023 : Time To REDUCE ลด-เพื่อ-โลก” ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า CEO บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด ส่งตัวแทนเข้ารับฟังปาฐกถาพิเศษ และ ร่วมเชิดชู 29 องค์กรบทเรียนต้นแบบที่ลดก๊าซเรือนกระจกผ่าน Climate Care Platform พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การสร้างเครือข่าย และพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อมองค์กรเอกชนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีจุดประสงค์ มุ่งส่งเสริมและขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกันกับทุกภาคส่วน และได้ดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ Climate Care Collaboration ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการ Care the Bear ( บริษัทเก้ามงคล กรุ๊ป จำกัดร่วมเป็นสมาชิก ) การลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ (Human Activities) โครงการ Care the Whale การลดก๊าซเรือนกระจกจากการบริหารจัดการขยะและของเสีย และโครงการ Care the Wild การดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกไม้และสร้างพื้นที่ป่า ปัจจุบันมีองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคสังคม และภาคธุรกิจ เข้าร่วมถึง 669 บริษัท ร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจก (GHG Reduction) ได้รวม 66,200.92 tonCO2e และร่วมกันดูดซับก๊าซเรือนกระจก (Carbon Sink) ได้ 702,000 kgCO2eดู 35 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page