top of page
ค้นหา

เก้ามงคล ก้าวปันสุข x SABINA

ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงศ์เผ่า CEO บจก.เก้ามงคล กรุ๊ป และ นางสาวสุดากาญจน์ สุคนธ์พงศ์เผ่า CAO บจก.เก้ามงคล กรุ๊ป ร่วมสานต่อโครงการกับ บริษัท ซาบิน่า จำกัด ( มหาชน ) จัดทำกิจกรรมเดือนตุลาคม เนื่องในวันมะเร็งเต้านมสากล ภัยเงียบอันดับ 1 ของผู้หญิงทั่วโลก เพื่อสานต่อนโยบาย ด้าน ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล โดย ในโครงการ “ เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม ” ร่วมกับ “ เก้ามงคล ก้าวปันสุข ” ได้มุ่งเน้นเรื่อง Social เป็นหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงในด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม