top of page
ค้นหา

เก้ามงคล ร่วมขับเคลื่อนพลังเยาวชน ผ่านกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล "กีฬาเพื่อเยาวชน" อ.แม่สาย จ.เชียงรายในวันที่ 22 ม.ค. 2566 ณ โรงเรียนบ้านปางห้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้มีการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จํากัด ร่วมสนับสนุนทีมฟุตบอลเยาวชน นำทีมโดย

ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงศ์เผ่า CEO บจก.เก้ามงคล กรุ๊ป และ นางสาวสุดากาญจน์ สุคนธ์พงศ์เผ่า CAO บจก.เก้ามงคล กรุ๊ป สานต่อนโยบาย ด้าน ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล
โดย โครงการ “ กีฬาเพื่อเยาวชน ” ร่วมกับ “ เก้ามงคล ก้าวปันสุข ” ได้มุ่งเน้นเรื่อง Social เป็นหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงในด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังของชาติ มอบเงิน และอุปกรณ์กีฬาให้กับสโมสรฟุตบอลทีมเยาวชน ณ อบต. เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เขียงราย