top of page
ค้นหา

เก้ามงคล ลงนาม CECI : Action for Sustainable Future พลิกโฉมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงศ์เผ่า CEO บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด ลงนามความร่วมมือ CECI : Action for Sustainable Future พลิกโฉมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเติบโตยั่งยืน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ True Digital Park Phase 2 เพื่อเป็นพันธมิตรในธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยภายใต้ “เครือข่ายความร่วมมือขององค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน” ( Circular Economy in Construction Industry – CECI ) ที่มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ( Circular Economy )

บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด มีนโยบาย Sustainable Growth การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในหลากหลายมิติ รวมถึง การจัดการของเสีย ภายในกระบวนการก่อสร้าง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมของธุรกิจ และ ทางบริษัทเก้ามงคลกรุ๊ป ได้ดำเนินการ ด้าน Waste Management การสร้างคุณค่าให้ขยะ ภายในธุรกิจที่ดำเนินอยู่ พร้อมยึดหลักในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ของโลก ( Sustainable Development Goals : SDGs ) ทั้งนี้ เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการ ใส่ใจดูแลโลกโดย เก้ามงคลกรุ๊ป มีการตั้งเป้าหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 25 % ภายใน ปี 2025 ในขณะเดียวกันให้ความสำคัญกับการออกแบบบ้านเพื่อตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดการนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกองค์กรบริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม CECI เพื่อ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการลดเศษวัสดุในอุตสาหกรรมก่อสร้าง พร้อมขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้างให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้เติบโตยั่งยืน

ดู 53 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page