top of page
ค้นหา

Earth Day เก้ามงคล จัดกิจกรรม เพื่อโลกวันคุ้มครองโลก (Earth Day)

ถือเป็นวันสำคัญของขบวนอนุรักษ์ธรรมชาติทั่วโลก ตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี วันคุ้มครองโลกถือกำเนิดในสหรัฐอเมริกาเมื่อ 27 ปีก่อน ในวันที่ 22 เมษายน 2513