คุณสุมาลินี ป้องแก้ว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน

 

อายุ:  34 ปี

 

คุณวุฒิการศึกษา

  •        ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

  •      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน บริษัท  เก้ามงคลกรุ๊ป จำกัด