ข้อมูลบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คุณมุกดา profile.jpg

น.ส.มุกดา ไพรัชเวทย์

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

Draft2.jpg

ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า

กรรมการ

Pic Rung1.jpg

นายพรชัย วงษ์สมศรี

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

pjenny.jpeg

คุณสุดากาญจน์ สุคนธ์พงษ์เผ่า

กรรมการ

S__5578766.jpg

น.ส.ศิเรมอร ศุภจรรยา

ประธานบริหารความเสี่ยง /

ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

Draft2(1).jpg

คุณพิธาน พาชัยยุธ

กรรมการ

พี่เอย.jpg

คุณสุมาลินี ป้องแก้ว

กรรมการ

คณะผู้บริหาร

Draft2.jpg

ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

pjenny.jpeg

คุณสุดากาญจน์ สุคนธ์พงษ์เผ่า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรการ

Draft2(1).jpg

คุณพิธาน พาชัยยุธ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการโครงการ

พี่จิ๊ก.jpg

คุณนิรินธน์ สอดศรี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการตลาด

พี่เอย.jpg

คุณสุมาลินี ป้องแก้ว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน

พี่อ้อม.jpg

คุณอลินนันท์ แก้วทอง

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานจัดซื้อ จัดจ้าง