คณะกรรมการบริษัท

Draft2.jpg

ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า

กรรมการ

pjenny.jpeg

คุณสุดากาญจน์ สุคนธ์พงษ์เผ่า

กรรมการ

คณะผู้บริหาร

Draft2.jpg

ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

pjenny.jpeg

คุณสุดากาญจน์ สุคนธ์พงษ์เผ่า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรการ

Draft2(1).jpg

คุณพิธาน พาชัยยุธ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการโครงการ

พี่จิ๊ก.jpg

คุณนิรินธน์ สอดศรี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการตลาด

พี่เอย.jpg

คุณสุมาลินี ป้องแก้ว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน

พี่อ้อม.jpg

คุณอลินนันท์ แก้วทอง

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานจัดซื้อ จัดจ้าง