top of page

คุณอลินนันท์ แก้วทอง

ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานจัดซื้อ จัดจ้าง

 

อายุ:  38 ปี

 

คุณวุฒิการศึกษา

  •        ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย                               เกษตรศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

  •      ประธานเจ้าหน้าที่สายงานจัดซื้อ จัดจ้าง บริษัท เก้ามงคลกรุ๊ป จำกัด

bottom of page