top of page
cover.jpg

ข้อมูลบริษัท

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด 

                          บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อบริษัท ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการดำเนินธุรกิจ และ / หรือให้บริการกับท่าน บริษัทตระหนักในความไว้วางใจของท่าน ดังนั้น บริษัทจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวังและอย่างสมเหตุสมผล โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอธิบายถึงการเก็บรวบรวม ใช้ วิเคราะห์และประมวลผล รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทยืนยันว่าได้ดำเนินการตามกฎหมายฉบับดังกล่าวเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

                              บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดตรวจสอบเป็นประจำว่านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลทันทีเมื่อบริษัทเผยแพร่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่แก้ไขดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของบริษัท ส่วนกรณีเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการลิดริดรอนสิทธิของท่านในส่วนของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้ บริษัทจะดำเนินการเพื่อขอความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

 

นิยามความหมาย

                             ข้อมูลส่วนบุคคล (ทั่วไป) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของคนที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมและข้อมูลนิรนามที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตน ของเจ้าของข้อมูลได้ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลของนิติบุคคลตามรูปแบบการจดทะเบียนตามนิยามของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่ที่ตั้งบริษัท

 

                             ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญาพฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

                             เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทมีการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท

ข้อมูลชีวภาพ หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นได้ เช่น ข้อมูลจำลองภาพใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ

                         

                           ข้อมูลสาธารณะ หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เช่น ข้อมูลโปรไฟล์ สื่อสังคมออนไลน์ เมื่อมีการใช้ข้อมูลและรหัสการเข้าระบบของสื่อสังคมออนไลน์ (social media credential) เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Line และรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ที่มีขึ้นในอนาคต เพื่อเชื่อมต่อหรือเข้าสู่บริการใด ๆ ของบริษัท เช่น บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (social media account ID) สิ่งที่สนใจ (interests) รายการที่ชอบ (Likes) และรายชื่อเพื่อนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถควบคุมการจัดเก็บความเป็นส่วนตัวนี้ผ่านการตั้งค่าบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดทำไว้ให้โดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ช่องการทางได้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากท่านโดยตรง ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- การลงทะเบียนโดยการสร้างบัญชีผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

- การติดต่อกับบริษัทเพื่อขอรับข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยที่ท่านสนใจ

- การนัดหมายเพื่อเข้าชมโครงการที่อยู่อาศัย

- การให้ข้อมูลของท่านกับบริษัท เมื่อเข้ามาเยี่ยมชมโครงการที่อยู่อาศัย

- ท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทาง Social Network หรือช่องทางปกติ

- การสมัครร่วมงานกับบริษัท

- การสมัครเป็นคู่ค้าของบริษัท

                             เว็บไซต์ www.kaomongkolgroup.com  และ  www.kaomongkol.com  ให้บริการโดย บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป โดย เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบของคุกกี้ (Cookies) และมีการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ที่แตกต่างกัน เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ในครั้งนี้จะถือว่าท่านยินยอมให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ติดตั้งและใช้คุกกี้ (Cookies) ตามนโยบายคุกกี้ (Cookies) ดังต่อไปนี้

 

1. คุกกี้คืออะไร

                             คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์ข้อมูลหรือสคริปท์ขนาดเล็กที่ถูกนำไปติดตั้งในเว็บไซต์ เพื่อใช้ติดตาม และบันทึกข้อมูลของท่าน เช่น ตำแหน่ง วัน เวลา หน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม การตั้งค่าต่างๆ ตลอดจนพฤติกรรมการ ใช้งานเว็บไซต์ และอาจมีการบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ท่านใช้เข้าเว็บไซต์ ทั้งนี้การใช้งานคุกกี้ (Cookies) จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารของท่าน

ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

2. เก้ามงคล กรุ๊ป ใช้คุกกี้อย่างไร

   วัตถุประสงค์การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของ เรา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

         (1) เพื่อให้เว็บไซต์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

         (2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยคุกกี้จะช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ พฤติกรรมการใช้งาน และ

              การตั้งค่าต่างๆ ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

         (3) เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรม ความสนใจ การใช้บริการของเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน                 สำหรับการนำเป็นแนวทางในการปรับปรุงเว็บไซต์

         (4) เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ แก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์

3. คุกกี้ที่ ใช้งาน

   โดยเรามีการใช้งานคุกกี้ ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะการจัดเก็บได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

         (1) Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป เฝ้าติดตามภาษาที่   ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์

         (2) Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ

               บริษัท เก้ามงคล  กรุ๊ป จะจดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้

               บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

การนำคุกกี้มาใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ สามารถแบ่งประเภทคุกกี้หลักๆ ได้ 4 ประเภท ได้แก่

         (1) Strictly Necessary Cookies เป็นคุกกี้จำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ ที่ช่วยให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้โดยการเปิดใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน                      ต่างๆ ซึ่งเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ หากไม่มีการอนุญาตให้ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้

         (2) Statistics Cookies เป็นคุกกี้ที่ช่วยในการเก็บสถิติสำหรับเจ้าของเว็บไซต์ เพื่อเข้าใจถึงกิจกรรมการใช้งาน และการโต้ตอบของผู้เข้าใช้งาน                        เว็บไซต์ โดยการรวบรวมและรายงานข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของผู้เข้าใช้งาน

         (3) Marketing Cookies เป็นคุกกี้ที่ใช้งานเพื่อติดตามผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ มีจุดประสงค์คือการแสดงโฆษณา หรือบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ให้ บริการเว็บไซต์สามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา สินค้า บริการ หรือโฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่าน หากท่านไม่ยิมยอมการใช้งาน  คุกกี้ (Cookies) ประเภทนี้ ท่านอาจได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงกับความสนใจของท่าน

         (4) Functionality Cookies คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ เช่น ข้อมูลการลง                          ทะเบียน เข้าสู่ระบบ การตั้งค่าตัวเลือก ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกมากขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าตัว  เลือกใหม่ทุกครั้ง ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ อาจทำให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ

4. การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

                        เว็บไซต์ของ บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึง อาจมีการฝังเนื้อหาหรือวิดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ บริษัท เก้ามงคลกรุ๊ป ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

5. ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

                              โดยส่วนใหญ่แล้ว เว็บเบราว์เซอร์จะมีการตั้งค่าให้มีการยินยอมการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งท่านสามารถปฏิเสธการยินยอมการทำงานของคุกกี้ (Cookies) ได้โดยการกำหนดค่าในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่าน ใช้งานอยู่ ทั้งนี้ ท่านต้องตระหนักว่าหากท่านปฏิเสธการยินยอมการใช้คุกกี้ (Cookies) ทั้งหมด ท่านอาจจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้อย่างสะดวกหรือมีประสิทธิภาพ

ลิงก์ด้านล่างนี้จะนำท่านไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานได้มี การบริการไว้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการจัดการคุกกี้ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้

  1. Internet Explorer

  2. Microsoft Edge

  3. Google Chrome

  4. Firefox

  5. Safari

  6. Safari iOS

  7. Android

6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศ

                         บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนโยบายคุกกี้ (Cookies) ฉบับนี้เพื่อความสอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงขอให้ท่านโปรดติดตามข้อมูลนโยบายคุกกี้ (Cookies) ของเว็บไซต์เป็นระยะ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ (Cookies) ที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่างๆ

7. นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

                             ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งรายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้จาก

“นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)” ที่ทาง บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป ประกาศให้ทราบ

8. ติดต่อ บริษัท เก้ามงคลกรุ๊ป

     หากท่านมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ ท่านสามารถติดต่อไปที่ https://www.kaomongkolgroup.com/contact

 

หรือ ติดต่อฝ่ายบุคคล
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

bottom of page