top of page
cover.jpg

ข้อมูลบริษัท

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด 

“ บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด 
มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการจัดการ นโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
การจัดการนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ”

            1). การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน
โดยมุ่งเน้นคุณภาพกายและจิตใจ  เนื่องจากลักษณะของอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนพนักงานชายมากกว่าหญิง นโยบายผู้บริหารจึงมุ่งเน้นความเสมอภาพ การเคารพสิทธิซึ่งกัน และสอดส่องดูแลเรื่องการคุกคามในทุกระดับชั้น โดยการเปิดช่องทางให้แสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระและปลอดภัย  อีกทั้งยังส่งเสริมทักษะความรู้ด้วยการฝึกอบรม และยังมอบทุนการศึกษาสำหรับพนักงานที่ต้องการศึกษาต่อ เพื่อต่อยอดในสายงาน  นอกจากนี้ ยังทำให้สถานที่ทำงานมีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เช่น การจัดสภาพแวดล้อมของห้องน้ำให้เหมาะกับพนักงานหญิงช่วงมีประจำเดือน เช่น มีผ้าอนามัยฉุกเฉิน เพื่อให้พนักงานคลายความกังวลในสถานการณ์ดังกล่าว มีสถานที่เล่นกีฬาเพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลาย และกระชับความสามัคคี เป็นต้น

IMG_3895.JPG

              2).เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯร่วมเป็นส่วนหนึ่งตอบแทนชุมชนโดยการจ้างงานคนในพื้นที่ให้มีงานทำ การนำของใช้ในโครงการบริจาคให้มูลนิธิสวนแก้ว การบริจาคกล่องกระดาษเพื่อมอบให้ทาง SCG นำไปประกอบเป็นเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด การมอบทุนการศึกษาและของใช้แก่มูลนิธิเด็ก นอกจากนี้ยังจัดสรรวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่าให้กับพนักงาน ครอบครัวพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา และตัวแทนชุมชนด้วย

IMG_4518.JPG

3) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษสิ่งแวดล้อม แล:ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวปฏิบัติตั้งแต่กายในสำนักงาน จนถึงการดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจนโครงการที่แล้วเสร็จส่งมอบให้ลูกค้า

แล้ว

Image by MICHAEL WILSON

การดูแลสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน
มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าโดยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการนำโซล่าเซลล์มาติดตั้งเพื่อให้แสงสว่างนอกอาคาร การลดขั้นตอนการทำงานที่สิ้นเปลืองการใช้กระดาษ และรณรงค์เรื่องการปิดน้ำ ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเป็นต้น

Image by Hamed Taha

การดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ
การนำน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียมาใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการ การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในสวนสาธารณะของโครงการ การนำผลิตภัณฑ์รักษ์โลกมาใช้ในการสร้างบ้าน เช่น Eco block การนำเศษปูนที่เหลือใช้มารีไซเคิลกลับมาเทถนน นำเศษไม้มารีไซเคิลเป็นพวงกุญแจ หรือการนำไวนิลจากป้ายโฆษณามาทำเป็นกระเป๋าผ้าแจกให้พนักงานเป็นต้น

bottom of page